Grand Canyon

Grand Canyon, Grand Canyon National Park, Arizona
Sunset at Yavapai Point